ZAPYTANIE OFERTOWE NR DDS.042.001.2019

na świadczenie usługi transportowej dla 15 osób powyżej 60 roku życia uczęszczających

do Dziennego Domu Senior+ przy ul. Cichej 1 w Pyskowicach

w ramach projektu „ABY SENIOR BRZMIAŁO DUMNIE! PYSKOWICE DLA SENIORÓW”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa zamawiającego: Dzienny Dom Senior+

Adres zamawiającego: ul. Cicha 1, 44-120 Pyskowice

Numer telefonu: (+48) 32 724 54 79

Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres strony internetowej: www.dds-pyskowice.pl

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, efektywności, jawności i przejrzystości.

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 50 000 zł netto. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej dla 15 osób powyżej 60 roku życia uczęszczających do Dziennego Domu Senior+ przy ul. Cichej 1 w Pyskowicach w ramach projektu „ABY SENIOR BRZMIAŁO DUMNIE! PYSKOWICE DLA SENIORÓW”. Przewidywana całkowita liczba przejeżdżonych kilometrów w ramach projektu wynosi 13 110.

2. Główny kod CPV: 60000000-8 usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

3. Zakres zamówienia obejmuje świadczenie:

- usługi transportowej rano ok. godz. 7.30 dowóz do Dziennego Domu Senior+ z miejsca zamieszkania seniora oraz popołudniu ok. godz. 15:30 odwiezienie z Dziennego Domu Senior+ do miejsca zamieszkania seniora wyłącznie w obrębie miasta Pyskowice

- wyjazdy na warsztaty kulturalne/edukacyjne (maksymalnie 9 wyjazdów) poza teren miasta Pyskowice

4. Usługa będzie dotyczyć maksymalnie 30 osób powyżej 60 roku życia uczęszczających do Dziennego Domu Senior+ przy ul. Cichej 1 w Pyskowicach.

5. Określona w zapytaniu ilość kilometrów jest ilością szacunkową, może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w zależności od frekwencji osób i nie może wówczas stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.

Kategoria ogłoszenia: Usługi

Podkategoria ogłoszenia: Usługi transportowe

Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: śląskie, Powiat: gliwicki, Miejscowość: Pyskowice.

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres zamówienia obejmuje świadczenie:

- usługi transportowej – rano ok. godz. 7:30 dowóz do Dziennego Domu Senior+ z miejsca zamieszkania seniora oraz popołudniu ok. godz. 15:30 odwiezienie z Dziennego Domu Senior+ do miejsca zamieszkania seniora wyłącznie w obrębie miasta Pyskowice

- wyjazdy na warsztaty kulturalne/edukacyjne poza teren miasta Pyskowice

w ramach projektu „ABY SENIOR BRZMIAŁO DUMNIE! PYSKOWICE DLA SENIORÓW”.

Planowane wielkości kilometrów mają charakter szacunkowy, a rozliczenia dotyczyć będą faktycznie przejechanych kilometrów. Ilość kilometrów będzie się zmieniać w zależności od frekwencji osób. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić ilość przewozów zgodny z zapotrzebowaniem złożonym na dany dzień przez kierownika Domu. O liczbie wykonanych przewozów w danym dniu Wykonawca informowany będzie do wspólnie ustalonej godziny. W oparciu o uzyskane informacje Wykonawca wykonywać będzie określoną liczbę przewozów. Wszystkie przewozy powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Wykonawca winien zapewnić należyty stan techniczny pojazdu, ubezpieczenie OC i NW oraz posiadać zezwolenie na wykonywanie transportu osób. Pojazd winien być klimatyzowany oraz ogrzewany, zaopatrzony w odpowiednią ilość paliwa. Nie dopuszcza się postoju pojazdu celem zatankowania. Wykonawca winien zapewnić pojazd o liczbie miejsc siedzących adekwatnej do ilości osób, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, nie mniejszej niż 30. W celu sprawdzenia stanu technicznego pojazdu Wykonawca zobowiązany będzie na ewentualne żądanie Zamawiającego przed planowanym przewozem do podstawienia pojazdu do wybranego przez siebie punktu kontroli pojazdów, a następnie przedłożenie do wglądu Zamawiającemu protokołu drogowej kontroli. Protokół kierowca powinien mieć przy sobie podczas przewozu.

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie do dnia 30.04.2021r.

Termin może zostać przesunięty w przypadku wydłużenia okresu realizacji projektu.

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

3) zdolności technicznej lub zawodowej:

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty:

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

 

VI. ZAKRES WYKLUCZENIA WYKONAWCY

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia tj. powiązań osobowych i/lub kapitałowych, Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty:

1) oświadczenie o braku powiązań osobowych i/lub kapitałowych z Zamawiającym (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wnioski i zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku powiązań osobowych i/lub kapitałowych, które należy składać w formie pisemnej.

2. Adres e-mail Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca składają korespondencję drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. Osoby upoważnione do kontaktu w Wykonawcami: Aleksandra Frueauff, tel. (+48) 32 724 54 79.

5. Dokumentacja dotycząca zapytania ofertowego do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego: www.dds-pyskowice.pl lub w siedzibie Zamawiającego.

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym dostarczono zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.dds-pyskowice.pl

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonana zmiana zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.dds-pyskowice.pl

7. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składnia ofert, informując o tym Wykonawców, którym przekazano zapytanie ofertowe oraz zamieszczając informację na stronie internetowej www.dds-pyskowice.pl

8. Zmiana terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu o którym mowa w pkt. 6.

9. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Osoba upoważniona do złożenia oferty powinna podpisać się w sposób czytelny lub uwiarygodnić podpis pieczątką imienną.

3. Oferta powinna zawierać nazwę i adres oferenta, powinna zostać opatrzona pieczątką firmową oraz podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

4. Cena oferty musi zostać przedstawiona jako cena brutto (netto + podatek VAT).

5. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy.

6. Jeżeli prawo do podpisywania oferty nie wynika z dołączonych dokumentów, należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty – oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię.

7. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

9. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

10. Każda strona oferty powinna być ponumerowana kolejnymi numerami. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

11. Wszystkie oświadczenia i dokumenty stanowiące ofertę Wykonawcy powinny być spięte ze sobą w sposób trwały.

12. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

13. Oświadczenia, o których mowa w rodz. V i VI, należy złożyć w oryginale.

14. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, na załączonym druku wraz z kompletem wymaganych załączników. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

15. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem:.

 

Oferta – na świadczenie usługi transportowej dla 15 osób powyżej 60 roku życia uczęszczających do Dziennego Domu Senior+ przy ul. Cichej 1 w Pyskowicach w ramach projektu „ABY SENIOR BRZMIAŁO DUMNIE! PYSKOWICE DLA SENIORÓW”

Nie otwierać do godziny 9:00 w dniu 28.10.2019r.

 

X. KRYTERIUM OCENY OFERT

Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizację całego zamówienia podana w formularzu oferty. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę ocenioną na najwyższą liczbę punktów (cena 80% + klauzule społeczne 20%). O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie.

 

XI . MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Dzienny Dom Senior+ przy ul. Cichej 1 w Pyskowicach, do godz. 9:00 w dniu 28.10.2019r. Decydująca jest data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data nadania oferty pocztą, czy kurierem.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA OCENY OFERTY

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym, powinien w cenie brutto ująć wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

2. Cena brutto za realizację całego zamówienia zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie kosztorysu ofertowego (formularz ofertowy), stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Cenę ofertową stanowi suma iloczynów cen jednostkowych i ilości sztuk..

3. Cena oferty brutto winna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie.

4. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę.

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Klauzula społeczna

Warunkiem udziału w postępowaniu jest zatrudnienie minimum 1 osoby znajdującej się w trudnej sytuacji na rynku pracy: bezrobotna lub młodociana bezrobotna lub niepełnosprawna, przy czym:

Zamawiający przyzna dodatkowe punkty w sytuacji, gdy wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia zatrudnione będą co najmniej 2 osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy: bezrobotna lub młodociana bezrobotna lub niepełnosprawna, przy czym:

Wymagania społeczne zostaną uznane za spełnione, jeżeli osoby te zatrudnione będą w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy, na okres minimum 6 miesięcy. W trakcie trwania umowy Zamawiający będzie uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę w/w wymagań dotyczących zatrudnienia wymienionych osób przez cały okres obowiązywania umowy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu z przyczyn formalnych.

2. Przy ocenianiu ofert niepodlegających odrzuceniu zastosowana będzie skala 0-100 pkt dla następujących kryteriów wyboru oferty:

a) cena ofertowa brutto – 80%

b) spełnienie wymagań w zakresie klauzuli społecznej – 20%

3. W poszczególnych kryteriach punkty będą przyznawane według następującej zasady:

w kryterium „cena ofertowa brutto” (łączna dla obu części) punktacja będzie przyznana według następującego wzoru: (zaoferowana najniższa cena ofertowa brutto (w ofertach podlegających ocenie)/cena ofertowa brutto ocenianej oferty ) x 80 pkt

w kryterium „spełnienie wymagań w zakresie klauzuli społecznej” punktacja będzie przyznana według następującego wzoru:

(liczba zatrudnionych osób bezrobotnych/młodocianych/niepełnosprawnych wg ocenianej oferty/maksymalna zadeklarowana pośród ważnych ofert liczba zatrudnionych osób bezrobotnych/młodocianych/niepełnosprawnych wg ocenianej oferty) x 20 pkt

 

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający powiadomi na piśmie o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana, podpisze umowę w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy, Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 3.

4. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym.

 

XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Istotne dla stron postanowienia przedstawia Wzór umowy (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).

 

XVI. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

XVII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVIII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIMI MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

XIX. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres strony internetowej: www.dds-pyskowice.pl

 

XX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

Nie dopuszcza się stosowania przy rozliczeniach walut obcych.

 

XXI. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

XXII. INFORMACJE DODATKOWE (INFORMACJE ADMINISTRACYJNE, O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM)

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

2. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

 

XXIII. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu(w tym klauzul społecznych)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Załącznik nr 4 – Wzór umowy

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 21 październik 2019 11:46 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 21 październik 2019 11:46 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 21 październik 2019 12:43 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21 październik 2019 12:44 Administrator