Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów

na to stanowisko DDS.111.2.2019

Kierownik Dziennego Domu „Senior+” w Pyskowicach

z siedzibą w Pyskowicach przy ul. Cichej 1

poszukuje kandydata na stanowisko urzędnicze

 

GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. KADROWYCH

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: 1/8 etatu

Przewidywany termin zatrudnienia: od 19 sierpnia 2019 roku

 

KRYTERIA WYBORU KANDYDATÓW

 

 1. Wymagania niezbędne

 

 1. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej oraz obywatelstwo, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

 4. Obywatelstwo polskie;

 5. Wykształcenie średnie lub wyższe;

 6. Co najmniej 5–letni staż pracy, w tym 3–letni staż pracy na stanowisku administracyjno – biurowym w administracji rządowej lub samorządowej;

 7. Znajomość przepisów prawnych regulujących problematykę związaną ze stanowiskiem, m.in. ustawa o pracownikach samorządowych, Kodeks pracy, KPA, ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, Prawo zamówień publicznych, ustawa o ochronie danych osobowych;

 8. Znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu gminnego i pomocy społecznej;

 9. Umiejętność obsługi programów komputerowych – pakiet Microsoft Office- Word, Excel

 10. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;

 11. Nieposzlakowana opinia;

 12. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office, Internet, poczta elektroniczna itp.);

 13. Wypełnienie i złożenie wymaganych w naborze oświadczeń.

 

 1. Wymagania dodatkowe – pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku

 

 1. Umiejętność dobrej organizacji pracy,

 2. Wysoka kultura osobista,

 3. Zdolność skutecznego komunikowania się,

 4. Odporność na stres,

 5. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

 6. Preferowany staż w jednostkach administracji publicznej.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 

    1. Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i przebiegiem pracy pracowników;

    2. Nadzorowanie nad przestrzeganiem dyscypliny pracy;

    3. prowadzenie kart ewidencji czasu pracy odrębnie dla każdego pracownika ze szczególnym uwzględnieniem ewidencji urlopów wypoczynkowych, analizy ich wykorzystania oraz przedkładanie wniosków dotyczących zaległych urlopów;

    4. Prowadzenie rejestru delegacji służbowych;

    5. Naliczanie gratyfikacji za wysługę lat na podstawie posiadanych dokumentów;

    6. Gromadzenie informacji o potrzebach szkoleniowych i doskonaleniem zawodowym pracowników;

    7. Prowadzenie kontrolnego rejestru badań okresowych i kontrolnych;

    8. Ustalanie uprawnień do emerytur i rent, kompletowanie dokumentów i przekazywanie do ZUS;

    9. Organizowanie i przeprowadzanie naboru pracowników zgodnie z obowiązującymi procedurami i normami prawnymi;

    10. Gromadzenie i właściwe zabezpieczanie dokumentacji kadrowej;

    11. Sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw personalnych tj. ruchu pracowników, stanu zatrudnienia, kwalifikacji zawodowych oraz czasu pracy dla potrzeb GUS;

    12. Sporządzanie sprawozdań z realizowanych zadań;

    13. Obsługa działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

    14. Sporządzanie list płac oraz naliczanie wypłat z tytułu umów zleceń;

    15. Sporządzanie deklaracji do ZUS oraz Urzędów Skarbowych;

    16. Korespondencja z ZUS, US, GUS;

    17. Sporządzanie przewidzianych prawem sprawozdań i deklaracji;

    18. Wykonywanie innych czynności zleconych prze Kierownika.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku

 

Warunki pracy na proponowanym stanowisku obejmują m. in.:

 

 1. Wykonywanie obowiązków pod presją czasu, wymagające odporności psychicznej i radzenia sobie ze stresem,

 2. Pracę w siedzibie Dziennego Domu „Senior+” w Pyskowicach, przy ul. Cichej 1,

  

 1. Informacja o tym, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%

 

W kwietniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Dziennym Domu „Senior+” w Pyskowicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 

 1. Podpisane CV z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dzienny Dom „Senior+” w Pyskowicach moich danych osobowych podanych w niniejszym dokumencie na podstawie art. 221a § 1-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).”,

 2. Podpisany list motywacyjny z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dzienny Dom „Senior+” w Pyskowicach moich danych osobowych podanych w niniejszym dokumencie na podstawie art. 221a § 1-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).”,

 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

 4. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

 5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia,

 6. Podpisane oświadczenie dotyczące posiadania obywatelstwa polskiego, posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, stanowiące załącznik nr 2 do ogłoszenia,

 7. Podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, stanowiące załącznik nr 3 do ogłoszenia,

 8. Podpisane oświadczanie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016-679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 65/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), stanowiące załącznik nr 4 do ogłoszenia oraz klauzulę informacyjną, stanowiącą załącznik nr 5 do ogłoszenia.

 9. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.), dotyczącego preferencji w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w przypadkach gdy jednostka osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych poniżej 6%.

 

Złożenie dokumentów, o których mowa w punktach a-d jest dobrowolne na podstawie art. 221a § 1-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

 

Dokumenty w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – DDS.111.2.2019” należy złożyć w Dziennym Domu „Senior+” w Pyskowicach (w godzinach funkcjonowania) – lub przesłać pocztą/kurierem na adres Domu do dnia 09.08.2019 r.

 

Kandydaci zakwalifikowani (spełniający wymogi formalne) otrzymają informację dotyczącą dalszej procedury rekrutacyjnej z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w dokumentacji aplikacyjnej.

 

Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Po upływie trzech miesięcy od daty zakończenia rekrutacji kandydaci nie wybrani do zatrudnienia będą mogli odebrać złożone przez siebie dokumenty osobiście w siedzibie Ośrodka. Aplikacje nie odebrane do czterech miesięcy po zakończeniu rekrutacji zostaną zniszczone.

 

Kandydat/ka wybrany/a do zatrudnienia, przed podjęciem pracy, będzie zobowiązany/a uzyskać z KRK na własny koszt i dostarczyć do Dziennego Domu „Senior+” w Pyskowicach zaświadczenie potwierdzające niekaralność, wcześniej zadeklarowaną w stosownym oświadczeniu.

 

Dodatkowych informacji udziela p. Aleksandra Frueauff, pod numerem telefonu: 32 724 54 79.

 

Dzienny Dom „Senior+” w Pyskowicach zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu z ważnych przyczyn.

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Kwestionariusz Osobowy - załącznik 1 docx 15.92 KB Administrator
Oświadczenie - załącznik 2 docx 16.37 KB Administrator
Oświadczenie - niekaralność - załącznik 3 docx 15.16 KB Administrator
Oświadczenie przetwarzanie - załącznik 4 docx 15.37 KB Administrator
Klauzula informacyjna - załącznik 5 docx 17.03 KB Administrator
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 25 lipiec 2019 23:55 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 lipiec 2019 23:55 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 lipiec 2019 23:56 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 lipiec 2019 23:57 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 lipiec 2019 23:57 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 26 lipiec 2019 00:01 Administrator